Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Baz insanlar neden bakalarndan daha baarl olur?

Baarl insanlar hakknda anlatlan bir hikaye vardr; onlarn zeki ve hrsl olduklar söylenir. Outliers'te Malcolm Gladwell baarnn gerçek hikayesinin bundan çok farkl olduunu ve baz insanlarn neden baarl olduunu anlamak için, bunlarn çevrelerine daha dikkatli bakmamz gerektiini iddia ediyor. Mesela aileleri, doum yerleri ve hatta doum tarihleri Baarnn hikâyesi bata göründüünden daha karmak ve çok daha ilgi çekici Outliers, Beatles ve Bill Gates'in ortak yanlarnn ne olduunu, Asyallarn matematikteki olaanüstü baarsnn srrn, star sporcularn bilinmeyen avantajlarn ve tüm New Yorklu avukatlarn özgeçmilerinin neden ayn olduunu ve dünyann en zeki adamnn neden adn bile duymadnz açklyor. Bunlarn hepsi de nesiller, aile, kültür ve snf açlarndan açklanyor. Gladwell'in iddiasna göre, bir Silikon Vadisi milyarderi olmak istiyorsanz, hangi yl; baarl bir pilot olmak istiyorsanz nerede doduunuz çok önemli. Çizginin dndakilerin yani normal beklentilerin ötesinde baary yakalayan kiilerin hayatlar tuhaf ve allmadk bir mantk izliyor. Gladwell bu mant basitletirirken insann kendi potansiyelinden en yüksek seviyede nasl yararlanaca konusunda heyecan verici bir plan sunuyor. Malcolm Gladwell, Tipping Point kitabnda dünyay anlama eklimizi deitirmiti Blink'te düünme hakkndaki düüncelerimizi deitirdi. Outliers'taysa baar konusundaki anlaymz deitiriyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785948681

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Outliers (Çizginin Dndakiler)-Baz nsanlar Neden Daha Baarl Olur?"

Outliers (Çizginin Dndakiler)-Baz nsanlar Neden Daha Baarl Olur?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima