Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Over Michael Jackson

Margo Jefferson
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
11,99

Michael Jackson, *The King of Pop: icoon, provocateur, mysterie. Wie was hij echt? En hoe zijn zijn spectaculaire opkomst en catastrofale ondergang bepaald door hen die hem hebben gevormd, die hem hebben beschadigd en die hem liefhadden? Margo Jefferson schreef een scherpzinnige analyse van deze gebroken man, die werd veroordeeld om zijn huid en uiterlijk, zijn ondoorgrondelijke gedrag, zijn dubieuze relatie met kinderen. Een tragisch verhaal dat we alleen kunnen aanvaarden, als we erkennen wat het in ons oproept - wanhoop, verdriet, woede, compassie - en proberen het in wijsheid te vertalen.

Naar aanleiding van het misbruik dat aan het licht kwam in de documentaire Leaving Neverland schreef Margo Jefferson een nieuwe inleiding.*

Dettagli

Generi Musica » Cantanti, Compositori e Musicisti

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789029539883

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Over Michael Jackson"

Over Michael Jackson
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima