Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Over hemel en aarde (E-boek)

Jorge Bergoglio - Abraham Skorka
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
10,99

Een helder boek om beter te begrijpen wie Jorge Bergoglio is en welke weg hij de Kerk wil uitsturen. Net voor de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio verkozen werd tot Paus Franciscus ging hij in gesprek met zijn vriend Rabbijn Abraham Skorka over de uitdagingen van de 21ste eeuw. Die reeks openhartige gesprekken mondde uit in een zeer toegankelijke gedachtewisseling over de belangrijkste vragen tussen hemel en aarde: over God, fundamentalisme, kapitalisme, armoede euthanasie enzovoort. 'De belangrijkste gidsen voor Gods volk waren degenen die ruimte lieten voor twijfel. Voor het aangezicht van God kun je niet anders dan deemoedig zijn, en wie het volk van God leiding wil geven, moet ruimte laten voor de Heer.' - Jorge Bergoglio

Dettagli down

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Lannoo

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/05/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789401412254

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Over hemel en aarde (E-boek)"

Over hemel en aarde (E-boek)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima