Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Overleven als Gort in Frankrijk

Ilja Gort
pubblicato da Vrije Uitgevers, De

Prezzo online:
7,99

Ilja Gort kocht in 1994 een vervallen wijnkasteel bij Bordeaux en wist dat in tien jaar tijd op te bouwen tot een succesvol wijnbedrijf. Over de beginperiode van zijn Ch√Ęteau La Tulipe schreef Gort Leven als Gort in Frankrijk, een buitengewoon humoristisch boek waarvan inmiddels meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht. Overleven als Gort in Frankrijk is het vervolg en belicht de andere kant van zijn succesverhaal. Omdat het volgens Gort 'een iets te persoonlijk verslag' was geworden, heeft hij dit boek na de eerste druk uit de handel laten nemen en verdere publicatie ervan tegengehouden. Nu, 18 jaar later, zijn zoals Gort het verwoordt, 'de wonden geheeld en de blunders verjaard' en is het boek weer vrijgegeven. Geniet van dit ongefilterde relaas met ontboezemingen van een Ilja Gort zoals u die niet kende.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/10/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789083343266

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Overleven als Gort in Frankrijk"

Overleven als Gort in Frankrijk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima