Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Oyunculuk Dersleri

Denis Diderot
pubblicato da Kafekültür

Prezzo online:
3,46

Oyuncu rolünü nasl yapmaldr?

Oyuncu, rolüne kar bir hassasiyet gelitirmeli mi, yoksa mesleini tamamen soukkanllkla m yapmaldr? Oyuncu-yönetmen ve yazar ilikisi nasl ilemelidir? Oyuncunun gerçeklik-teatrallik ilikisi balamnda ses ve beden odakl çalma süreci nasl gerçekleir?

Teatrallik "yalanlarla dolu bir tür kurmaca" mdr, yoksa oyuncunun benimsemesi gereken "anlamalar bütünü" mü?

Aydnlama döneminin önemli düünürlerinden Diderot, aristokrasinin klasikçi sanat anlayna kar, teatrallik kavramnn bugün bile hala etkisinde olduu tezler öne sürmütür. Diderot, gerçek-kurmaca, duygu-mantk, akl-coku gibi kavramlar ele alarak pratik ile teori arasnda önemli soru iaretleri ortaya atar. Diderot tüm bu sorular sorarken, temelde oyuncunun kendisiyle, doayla, yazar ve yönetmenle kurduu ilikiyi ve içine dütüü çelikileri anlatyor.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Kafekültür

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/08/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004153955

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Oyunculuk Dersleri"

Oyunculuk Dersleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima