Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

På mina villkor

Cathryn Fox
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
5,80

På mina villkor

Nu är det jag som bestämmer

Som skilsmässoadvokat är min första regel: inga djupare relationer. Men när jag hamnar öga mot öga med Luca Marino på ett bröllop börjar jag fundera på att revidera den devisen. För den italienska sexguden känner inte igen mig, men jag minns alldeles för väl hur han gjorde bort mig när vi sågs för flera år sedan. Nu ser jag min chans till upprättelse - även om det innebär att jag måste bryta min gyllene regel ...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789150726510

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "På mina villkor"

På mina villkor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima