Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV

Kevin Yank
pubblicato da Helion

Prezzo online:
10,70
12,96
-17 %
12,96

Wykorzystaj potencja? PHP oraz MySQL w Twoich serwisach WWW!

 • Jak zainstalowa? i uruchomi? w?asny serwer WWW?
 • Jak stworzy? autorski system zarzšdzania tre?ciš?
 • Jak kontrolowa? dost?p do stron WWW?

PHP i MySQL to najpopularniejszy tandem webmasterski. Ilo?? serwisów opartych na tym po?šczeniu jest nie do ogarni?cia. Skšd taka popularno??? Niezale?nie od innych zalet atutem tego rozwišzania jest prostota. Ju? kilka chwil wystarczy, ?eby rozpoczš? przygod? z profesjonalnym tworzeniem serwisów WWW. A je?eli po?wi?cisz troch? wi?cej czasu, poznasz i wykorzystasz jeszcze wi?cej mo?liwo?ci PHP i MySQL. Ale czy rzeczy proste nie mogš by? jeszcze prostsze?

Mogš. Z ksiš?kš "PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV" b?yskawicznie przebrniesz przez proces instalacji wszystkich niezb?dnych komponentów niezale?nie od systemu, którego u?ywasz. Autor opisuje tu sposób instalacji na platformach Windows, MacOS X oraz Linux. Po udanej instalacji napiszesz swój pierwszy skrypt, a nast?pnie przejdziesz do kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych tematów. W?ród nich znajdziesz opisy takich zagadnie?, jak: j?zyk SQL, sk?adnia PHP, nawišzywanie po?šczenia z bazš, publikowanie tre?ci znajdujšcych si? w bazie. Ponadto zdob?dziesz wiedz? z zakresu administrowania bazš MySQL, systemów zarzšdzania tre?ciš, zarzšdzania sesjš czy te? wykorzystania wyra?e? regularnych. Ksiš?ka ta jest nieocenionš pomocš dla wszystkich osób zaczynajšcych przygod? ze stronami WWW oraz j?zykami PHP i SQL.

 • Instalacja systemu na platformach Windows, Linux oraz MacOS X
 • MySQL podstawowe zagadnienia
 • PHP sk?adnia, podstawowe polecenia i struktury
 • Nawišzywanie po?šczenia z bazš danych z poziomu PHP
 • Publikacja tre?ci zawartych w bazie MySQL
 • Zasady projektowania relacyjnej bazy danych
 • Tworzenie systemu zarzšdzania tre?ciš
 • Wykorzystanie wyra?e? regularnych
 • Kontrola dost?pu do stron
 • Zarzšdzanie sesjš oraz "ciasteczkami"
 • Zadania administracyjne w bazie MySQL
 • Tworzenie zaawansowanych zapyta? MySQL
 • Przechowywanie i wykorzystanie danych binarnych

Twórz dynamiczne, bogate w tre?ci i ?atwe w zarzšdzaniu witryny WWW!

Dettagli

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Programmazione e sviluppo del software » Database

Editore Helion

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/10/2012

Lingua Polacco

EAN-13 9781457175428

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV"

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima