Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Paa danske Veje

Johannes V. Jensen
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Paa Danske Veje handler om Sommerture i det automobilkørende Danmark, Rekreation med et Ærinde, idet en arkæologisk Orientering ligger til Grund. Bogen er tænkt som en Introduktion til Oldtidsmindesmærker i Landet, i Mangel af Fører, hvor man finder dem og hvad de betyder i Sammenhæng med Landskabet. Den er forsynet med et indtrængende Indlæg for Totalfredning af, hvad der endnu er tilbage af Gravhøje og Dysser i Landet.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Prosa letteraria » Racconti e antologie letterarie

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/12/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788702204452

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Paa danske Veje"

Paa danske Veje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima