Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pahan Banaalius

Ana Rubio-Serrano
pubblicato da Babelcube Inc.

Prezzo online:
2,49

Tämän kirjan tarkoituksena ei ole näyttää vain historiallinen Auschwitz, mutta Auschwitz, joka on juurtunut ihmisen ei-kyky erottaa hyvä ja paha; pakkomielle vahvistaa henkilön identiteettiä kuin vain ihmisen ja mahdottomuus ajatella, toiseuden, siten, että, vaikka tänään, tätä jatkuu, kuten perinnön, josta meidän maailmamme on sekä toimeenpanijana ja perillinen. Auschwitz on siis lähtökohta, mutta ei päätepiste.

Kyseessä on tutkimus, jossa Natsiantropologiasta syntynyt anti-ihmismalli esitetään vastoin kristillisen antropologian paljastamaa ihmismallia.

Hänen väitöskirjansa osittainen julkaisu.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Bibbia: testi e commenti » Studi ed esegesi biblica , Storia e Biografie » Olocausto, Genocidi e Pulizia etnica » Storia: specifici argomenti

Editore Babelcube Inc.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/04/2021

Lingua Finlandese

EAN-13 9781071597538

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pahan Banaalius"

Pahan Banaalius
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima