Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Kner Izidornak kedves szokása volt, hogy egy-egy aforizma beírásával dedikálta könyveit. A Kner Izidor aforizmái nagy sikerû kötetét is rendre így ajánlotta. Ismeretes olyan példány, amelyben saját mûvének jellegét szövegezte meg: Az aforizmás könyv annyival különb minden más olvasmánynál, hogy az ember lecsaphatja minden második-harmadik soránál\". Más ajánlásokban - az elõzõvel összefüggésben - az aforizmaíró attitûdjét fogalmazta meg: Saját lelkivilágát nemesiti, ki más gyarlóságát elnézõ, derüs szemszögbõl nézi\"", olvasható egyszer a nyilvánvalóan ars poeticaként (is) írt bölcsesség, máskor pedig, az országosan ismert bibliofil literátus fõkapitány\"", Szalay József példányába ez került: Kit embertársa mosolyra fakaszt, az háláját e mosollyal le is rótta. Kinek elevenére tapint, az holtig emlékében tartja.\"" Bár mindig általános igazságokat fogalmazott meg, mindig személyre is szabta a beírt bon mot-kat. Egy magas rangú hölgynek, Dr. Fábry Sándorné õméltóságának\"" például ekképp dedikálta könyvét: Az a nõ, ki nem érzi magát e könyvecske szapora gáncsai egyike által sem találva, az Úr jobbján páholyülésre méltó a hetedik mennyországban.\"" (Bíró-Balogh Tamás)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155306815

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pajzán aforizmák"

Pajzán aforizmák
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima