Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rumunia. Banat. Odlege góry nad Dunajem. Wioski, w których od niemal dwustu lat yj Czesi. wiat, w którym czas si zatrzyma. Do jednej z takich wsi przyjeda mody nauczyciel z Moraw. Przyjeda, by zapomnie. Ale nieodczne wspomnienia coraz bardziej przysaniaj mu codzienno wiejskiego ycia i niemiae próby wczenia si do zamknitej spoecznoci. W izolacji i samotnoci, poród upojnej banackiej scenerii kady drobiazg przypomina o dziecistwie, gorzkich latach spdzonych na sali gimnastycznej, utraconych kobietach, podróach, ucieczkach  

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Ksikowe Klimaty

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/06/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788365595379

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Palinka"

Palinka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima