Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jeden z pierwszych kryminaów w dziejach literatury. Jego akcja rozgrywa si w latach 60. XIX w. w Paryu. Agenci ledczy zatrzymuj mczyzn, który przyznaje si do potrójnego morderstwa w owianym z saw szynku Pieprzniczka. Zostaje on zamknity w wizieniu, ale gdy zdaje si, e sprawa zostaa wyjaniona, jeden z agentów zaczyna podwaa sowa mczyzny. Wkrótce pojawiaj si kolejne ofiary. Rozpoczyna si miertelna gra z morderc.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Ktoczyta.pl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/07/2020

Lingua Polacco

EAN-13 9788382177886

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pan Lecoq"

Pan Lecoq
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima