Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

W ksice tej autorka przedstawia dzieje modej spadkobierczyni ogromnej fortuny. Modziutka Kasia niespodziewanie zostaje spadkobierczyni myna, który mieci si nieopodal paacu przyrodnich sióstr. Po mierci swego bogatego dziadka wraca z dalekiego wiata w rodzinne strony, eby wej w posiadanie zapisanego jej majtku. Zanim jednak osignie penoletno, prawowitym opiekunem spadku jest jej powinowaty, radca Romer. Przebywajc w jego domu, Kasia nie tylko spotyka swoje przyrodnie siostry: kapryn Flor i schorowan Henriet, ale take styka si ze wiatem bogactwa, a co za tym idzie: obud, faszyw moralnoci i ludzkim egoizmem. Jej uczciwo, szczero i czyste intencje wobec otaczajcych j ludzi wyranie odbiegaj od praw, jakimi kieruje si caa jej rodzina. Czy moda dziedziczka bdzie potrafia przeciwstawi si otoczeniu, a jednoczenie, czy ulegnie rodzcemu si w niej uczuciu do mczyzny zwizanego sowem z inn?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2018

Lingua Polacco

EAN-13 9788711662588

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Panienka ze starego myna-(Dama w rubinach)"

Panienka ze starego myna-(Dama w rubinach)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima