Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Papa Francesc. Converses amb Jorge Bergoglio

Francesca Ambrogetti
pubblicato da Penguin Random House Grupo Editorial Argentina

Prezzo online:
8,99

Converses amb Jorge Bergoglio

Francesc, nascut Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires l'any 1936, descendent d'italians, és el papa número 266 de l'Església catòlica i cap d'estat de la Ciutat del Vaticà. Va ser elegit el 13 de març de 2013 pels membres del col·legi cardenalici, després de la renúncia al pontificat de Benet xvi, en la cinquena votació del segon dia de conclave.

Als vint-i-un anys es va ordenar sacerdot jesuïta, i va cristal·litzar així la seva vocació religiosa primerenca, per la qual va abandonar els estudis d'enginyeria química. Va ser professor de literatura i psicologia.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Figure religiose e spirituali , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Figure religiose e spirituali » Biografie e autobiografie

Editore Penguin Random House Grupo Editorial Argentina

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/05/2013

Lingua Spagnolo

EAN-13 9788490194096

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Papa Francesc. Converses amb Jorge Bergoglio"

Papa Francesc. Converses amb Jorge Bergoglio
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima