Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pappaklausulen : Roman

Jonas Hassen Khemiri - Lotta Kuhlhorn
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,57

En pappa återvänder till Sverige för att hälsa på familjen som han en gång övergav. Hans dotter är gravid med fel man, hans neurotiske son har fått egna barn och vill att pappan som nu är farfar ska ta hand om sig själv. Rollerna är förändrade och pappaklausulen måste omförhandlas. Men går det?

Jonas Hassen Khemiris nya roman handlar om livsvalen vi gör, om friheten och plikten, och om att ofrånkomligen stå till svars för sitt barn, vad vi än väljer. Men framför allt är det en kärleksfull hyllning till alla de som varje dag stannar kvar.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/08/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789100176310

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pappaklausulen : Roman"

Pappaklausulen : Roman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima