Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jean Hatzfeld, fransk journalist, som skrivit flera prisbelönta böcker om folkmordet i Rwanda är nu tillbaka i Rwanda tjugo år senare och skriver om dem som var barn eller ännu inte födda vid den här tiden. Barn till mördare eller överlevare som nu lever längs samma gator. Om tystnaden. Vad pratar man om hemma eller vad pratar man inte om hemma? Vad säger man i skolan? De flesta intervjuer är gjorda med ungdomarna men också med deras föräldrar.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Weyler Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/10/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789176810538

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pappas blod"

Pappas blod
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima