Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In Para wordt de vergeten Belgische humanitaire missie in Somaliƫ (1992-1993) tot leven gebracht. Belgische elitetroepen, de beruchte paracommando's, namen er deel aan een VN-vredesmacht. Het betrof de grootste en langste vredesoperatie van Belgen in Afrika. Maar naast nobele doelstellingen, waren er ook heel wat wanpraktijken. Foto's van een jongen die zogenaamd door twee para's boven een vuur werd geroosterd gingen de wereld over. Na de gebeurtenissen in Rwanda in april 1994 lijkt 'Somaliƫ' echter collectief naar de achtergrond te zijn verdrongen. De para's zelf zwegen.

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Teatro » Regia, produzione, gestione

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789023460183

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Para"

Para
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima