Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kort na opstijgen wordt er aan boord van een Boeing 747 met bestemming New York een brief gevonden. In de brief wordt door een terroristische organisatie gedreigd dat de Boeing zal ontploffen als er niet wordt voldaan aan hun eisen. Inspecteur Alex Recht roept de hulp in van Fredrika Bergman, inmiddels werkzaam bij het Ministerie van Justitie, die belast is met een uitwijzingszaak. Terwijl de uren voorbij tikken en Alex en Fredrika uit alle macht proberen deze ramp tot een goed einde te brengen, cirkelt de Boeing in de lucht. De brandstofteller staat bijna op nul.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789044340457

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Paradijsoffer"

Paradijsoffer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima