Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Parallelle historier 1

Péter Nádas
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,34

Europæisk hovedværk om to familier fra Berlin og Budapest. Af deres liv og skæbner væves et storslået billedtæppe over det 20. århundredes historie fra mellemkrigstiden og frem til Murens fald i 1989.

Centralt i romanen står tre usædvanlige mænd: Hans von Wolkenstein, hvis tyske mor har forbindelser til nazisterne; Ágost Lippay Lehr, hvis indflydelsesrige far har tjent Ungarns forskellige politiske regimer gennem årtier; og András Rott, som har sin egen dystre fortid.

Parallelle historier er en vidunderlig, grum, poetisk og nøgtern roman om Europas kultur og krise. Et litterært mesterværk, der sprænger alle fortællemæssige rammer. Romansuitens smukke og sensuelle sprog og filosofiske dybde befæster yderligere Nádas' position som en af vor tids allerstørste fortællere og som selvskreven kandidat til Nobelprisen.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: specifici argomenti » Periodi storici » Storia del XX e XXI secolo , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Saghe , Gialli Noir e Avventura » Saghe

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/08/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788763851633

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Parallelle historier 1"

Parallelle historier 1
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima