Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Paravion draait om drie generaties Baba Baloek: grootvader, vader en zoon. Deze laatste blijft alleen achter in een klein gehucht waarvan alle mannen zijn vertrokken met achterlating van hun vrouwen.
Op een dag wordt de jongste Baba Baloek, een herder, bezocht door een mysterieus meisje dat hem inwijdt in de liefde. De ontdekking van lichamelijke behoeften gaat gepaard met het ontwaken van zijn bewustzijn. Zo komt hij er aan de hand van de verhalen die het meisje vertelt achter dat hij meer deelt met zijn voorvaders dan de naam alleen.
De jongens die overgebleven zijn in het dorp en die Baba Baloek dagelijks treiteren verdwijnen. Hij blijft alleen over met de achtergebleven vrouwen, met wie hij zijn erotische lessen deelt. Maar ook zij verdwijnen. Naar Paravion. Deze naam is een misvatting van de personages, die het opschrift par avion lezen als de naam van Amsterdam, de stad die elke dag zichtbaar wordt in de mirage.

Hafid Bouazza (1970 - 2021), winnaar van de Amsterdamprijs voor de Kunsten 2003, publiceerde onder meer De voeten van Abdullah, Momo, Een beer in bontjas en Salomon. Paravion won De Gouden Uil en werd genomineerd voor de ako Literatuurprijs. In 2014 verscheen zijn roman Meriswin.

'Paravion is een wonderlijk en wonderschoon boek. (...) Een rijke en volwaardige roman.'
de volkskrant

'Het op de vleugels van de verbeelding geschreven Paravion is Bouazza's trefzekerste literaire prestatie tot nu toe.'
vrij nederland

'Paravion is de roman waarvan je al jaren hoopte dat Bouazza die zou schrijven.'
nrc handelsblad

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Prometheus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/05/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789044634709

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Paravion"

Paravion
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima