Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Artk parmak uçlarnla görmeyi örenmen lazm."

Görmek için bir çift göz yeter mi? Gördüünün farkna varabilmek, onu her eyiyle hissedebilmek için gözler bazen yetmeyebilir insana. Öyle ki, hayata görmeyi bilmeyen gözlerle bakmaktansa, görmeyi bilen bir yürein penceresinden bakmak çok daha anlaml gelebilir bazlarna

Ik, Mert ve Doan Farkl kültürlerden gelen, bambaka karakterlere sahip, ruhlar ayazda kalm üç genç. Normal koullarda yollar kolay kolay kesimeyecek bu gençlerin hayatlarn birletiren en önemli ey ise yaadklar ortak deneyimler ve kalplerini dolduran sevgi. Doan, doutan görme engelli. Görmenin ne demek olduunu bilmemesine ramen, dier duyular sayesinde dünyay birçok insandan çok daha iyi görme becerisine sahip bir delikanl. Mert ise geçirdii bir hastalk yüzünden gözlerini kaybedip daha önce hiç bilmedii bir yaamla ba baa kalm çekingen bir genç. Büyüme sanclar ile bouan Ik'sa kendisiyle o kadar megul ki dünyaya kör gözlerle bakmaktan kendini bir türlü alkoyamyor...

Gözleri hayatn renklerinden ve güzelliklerinden mahrum kalm bu gençlerin içlerini aydnlatacak, onlara yaama sevinci verip yaralarn umutla sarmalarna yardmc olacak en önemli güçse dostluklarnn yeerttii koulsuz sevgi. Birbirlerinin hayatlarna dokunarak yitirdikleri özgüvenlerini geri kazanma inancn bulacak bu üç arkada için hayat küçük mucizelerle dolu. Yeter ki kefetmesini bilsin insan lk kitab daha 16 yandayken yaymlanan genç yazar Seran Demiral'n sorun odakl yeni roman Parmak Uçlar, okurlarn, pek düünme gerei duymadklar gerçeklerle yüzleecekleri karanlk sularda yüzdürürken, engellilerin yaants hakknda farkndalk kazandracak ilginç deneyimler yaatyor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 168

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 116

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Tudem Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059604062

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Parmak Uçlar"

Parmak Uçlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima