Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Parolado pri marksisma ekonomiko en inujo

Jinping Xi
pubblicato da Monda Asembleo Socia

Prezzo online:
5,19

La jaro 2020, kun sia tutmonda ekonomia malkresko kaj la tendenco en multaj landoj al ekonomia izolio, inujo staras anta novaj ekonomiaj kaj sociaj problemoj.

La reago de la Komunista Partio de inujo (KP) estas: pli koncentrii al la interna merkato kaj fari dispoziciojn por ligi in kun la ekstera merkato, en tio favorante la projekton de la "silka vojo".

Dum multegaj inaj studentoj lernis kaj lernas en la universitatoj de Usono kaj de aliaj kapitalismaj landoj la benojn de la novliberalismo, la KP atentigas pri la neceso studi la marksisman ekonomikon kaj adapti tiun teorion al la ina realo.

Por tio, la KP us publikigis artikolon de sia prezidanto Xi, kiun ni i tie aperigas en Esperanto kun aldono de pluraj kromaj artikoloj pri la temo.

La vojo, kiun iras la Regno de la Mezo, ja estas grava ne nur por inujo mem, sed anka por la cetera mondo kaj eble povas malfermi la vojon al nova epoko de emancipio de la homaro.

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Monda Asembleo Socia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2020

Lingua

EAN-13 9782369602538

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Parolado pri marksisma ekonomiko en inujo"

Parolado pri marksisma ekonomiko en inujo
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima