Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Passagerare 23

Niklas Lindblad - Sebastian Fitzek
pubblicato da Bokförlaget Forum

Prezzo online:
13,78

Thrillermästaren är tillbaka! Ett 20-tal personer försvinner spårlöst från kryssningsfartyg varje år, däribland polispsykolog Martin Schwartzs fru och son. En utredning gav slutsatsen att frun tagit sitt eget och sonens liv, en dom som förföljt Martin sedan dess. Fem år senare ringer en äldre författare och säger att han måste återvända till fartyget Sultan of the Seas. Det visar sig att hans fru och son inte är de enda mor-och-barn-par som försvunnit och författaren tror att svaren finns ombord på fartyget. När en flicka som försvann några veckor tidigare plötsligt återvänder - med Martins sons nallebjörn i famnen - vet Martin att han inte har något annat val än att ta reda på sanningen ...

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Forum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/05/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789137158648

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Passagerare 23"

Passagerare 23
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima