Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Passat en net

Domènec Marzà
pubblicato da 3i4 edicions

Prezzo online:
6,49

Passat en net (1996-2006) és una selecció d'anotacions d'uns dietaris en què l'autor transforma en materials literaris, la reflexió sobre la quotidianitat, el record de paisatges i de persones estimades, les consideracions, i emocions, que li susciten les lectures...... Reflexiona, sobre la societat en què va créixer i sobre la situació de la llengua en una societat que ha deixat de ser lletrada per passar a ser contada. La literatura dietarística és confessió i exhibició, però no necessàriament la confessió és general ni l'exhibició és total, perquè la literatura del jo no és història. En tant que productes literaris els dietaris són ficció perquè la literatura és invenció, és manipulació de la realitat, és la creació d'una nova realitat, no és la realitat. L'autor, abans de confessar-se i d'exhibir-se es maquilla, com un actor, per presentar-se tal com vol que el vegin i passa en net allò que ofereix a la consideració dels lectors. Passat en net (1996-2006) ha estat guardonat amb el premi de Narrativa Ciutat de Vila-real 2014.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 3i4 Edicions

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/07/2016

Lingua Catalano

EAN-13 9788416789405

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Passat en net"

Passat en net
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima