Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pazarlama bilim midir?

Bir çrpda yantlanmas güç olan bu sorunun yant, pazarlama kavramnn tarihsel geliiminde yatyor. Bir meta olarak ürünün ve seri üretimin ortaya çk, pazarlama nosyonunun önünü açt ve pazarlama, 20. yüzyln bandan bu yana gerek kendi gelitirdii gerekse de dier disiplinlerden ödünç ald teorilerle ekillendi. Bugün gelinen noktada ise akademik çevrelerde pazarlamann "pazarn davranlarn inceleyen bir bilim" olduu yönünde genel bir uzla var. Pazarlamann bir bilim olarak görevini yerine getirirken faydaland kuramlar ilk kez bu kadar kapsaml bir çerçevede bir araya getiren Pazarlama Teorileri vazgeçilmez bir referans kitap olmaya aday.

"Bu eser, pazarlama dünyasnda kullanlan 24 kuram incelemekte ve deerli akademisyen yazarlar araclyla çok yararl ve güncel bilgiler sunmaktadr. Dilerim, her bir kuram farkl akademisyenin yazd konular, ülkemizde bu kuramlar, kavramlar bilmek isteyenlere ilham kayna olur ve onlarn çalmalarna, uygulamalarna yardmc olur."
-Prof. Dr. Yavuz Odaba-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 528

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 365

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786008179

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pazarlama Teorileri"

Pazarlama Teorileri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima