Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

(En li med løvtrær nær Åses gård. En elv fosser nedover. Et gammelt kvernhus på den andre side. Het sommerdag. Peer Gynt, en stærkbygget tyveårs gutt, kommer nedover gangstien. Åse, moren, liten og fin, følger etter. Hun er sint og kjefter.) ÅSE Peer du lyver PEER GYNT Nei, jeg gjør ei! ÅSE Nå, så bann på, det er sant! PEER GYNT Hvorfor banne? ÅSE Tvi; du tør ei! Alt ihop er tøv og tant! PEER GYNT Det er sant - hvert evige ord! ÅSE (foran ham) Og du skjemmes ei for din mor? Først så renner du til fjells månedsvis i travle onnen, for at vejde ren på fonnen, kommer hjem med reven pels, uten børse, uten villt; - og til slutt med åpne øyne mener du at få meg bildt' inn de værste skryteløgne! - Nå, hvor traff de så den bukken?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Ebookslib

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/07/2015

Lingua Inglese

EAN-13 9781412164986

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Peer Gynt"

Peer Gynt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima