Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bu kitab sizlerle paylamak istedim çünkü hiçbirimiz ne kadar vaktimizin kaldn bilmiyoruz. Evet, yeryüzünde yenilmez olduumuz umuduyla geziyoruz ama hepimiz aslnda bir anda hayatn elimizden alnabileceinin farkndayz. Sonumun yaklatn bildiim için anslym. Anladm ki evimiz, bankadaki paramz, yeteneklerimiz, mesleimiz... hiçbiri sevdiklerimizden daha önemli deil.Bu kitap bir çar. Duygularnz paylama çars. O telefonu kaldrp arama çars. O notu yazma çars. Çünkü ben hayatn pamuk ipliine bal olduunu ve hâlâ buradayken, hâlâ elimizden gelirken sevdiklerimizle iletiim kurmann ne kadar mühim olduunu çok iyi biliyorum.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126502

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Peçete Günlükleri"

Peçete Günlükleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima