Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Performansn Snrlarnda

Ken Pasternak - Mark Jenkins - Richard West
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
4,08

letmenizi bir Ferrari ya da McLaren, bir Toyota veya Force India olarak hayal edebiliyor musunuz? Sat ekibinizi yar takm olarak ve pazarlama ile aratrma birimlerinizi bir Formula 1 arabasn tasarlayan stüdyo olarak? Formula 1'in tahminî cirosu dört milyar dolar, otuz ülkeden elli binden fazla insana i salyor ve ayrca bütün büyük ya da gelimekte olan ekonomilerde bir yeri var. Performansn Snrlarnda Formula 1 yarlarn örnek alarak, bir iletmenin yüksek rekabete dayal koullarda en iyi performansa nasl ulaacan anlatyor. Elinizdeki kitap, büyük baar kazanan ilk edisyonunun Formula 1 sürücüleriyle ve bu sporda aktif görev yapan yöneticilerle yaplan yeni söyleilerle zenginlemi ikinci edisyonudur.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950024

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Performansn Snrlarnda"

Performansn Snrlarnda
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima