Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ülkemizde saylar pek az olan kendi kendini yetitirmi (oto - didaktik) aydnlarndan en deerlisi Peyami Safa'dr. Çocuk yata iken yakasna yapan hastalk, fakirlik ve eitimsizlikle amansz mücadele vermi, sonuçta mümtaz bir kiilik yapmt. Yüksek örenim görmesine ramen, psikoloji, felsefe, sosyoloji, tp ve iktisat konularnda, ayn alanlarn uzmanlaryla tartabilecek seviyede kültür sahibi idi. Bu sahalardaki bilgi ve kültürünün kaynan çok iyi örendii Franszcas ve devaml okuduu eserler tekil etmitir.
(Kitabn çinden)

Sayfa Says: 229

Bask Yl: 1984

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754453515

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Peyami Safa"

Peyami Safa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima