Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pickwickklubben [The Pickwick Papers, 1836-1837] av Charles Dickens.

CHARLES DICKENS [1812-1870], född i Portsmouth, England, var sin tids mest populära engelskspråkiga romanförfattare. Dickens skapade en fiktiv värld som reflekterade de sociala och teknologiska förändringarna under den viktorianska eran. Han var ytterst produktiv och skrev såväl romaner, både i längre och kortare format, som noveller, dramatik och essäer. Till hans mest berömda verk hör David Copperfield, Oliver Twist, Lysande utsikter, Historien om två städer, En julsaga och Pickwickklubben.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/02/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178933891

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pickwickklubben"

Pickwickklubben
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima