Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Pierre Noziere jegyzetei és utazásai Franciaországban címû Anatole France írás a Pierre Noziere, Gyermekkor kötet folytatása. Ám míg az elsõ kötetben jórészt személyes ihletésû és a gyerekkorból származó történetek nemesbednek elbeszéléssé, ezen második kötet már lebilincselõ utazás Franciaország két remek szegletében, Pikárdiában és Bretagne-ban. Az író, miközben keresztülutazik e két vidéken, bejárja városait, temetõit és mesél, mesél. Oly lenyûgözõ módon és stílusban, hogy nem tudjuk letenni. Idõutazás is ez kezdve a vikingektõl, rómaiakon át a középkorig. Az utazást Szini Gyula remek magyar fordítása teszi magyar nyelven is érdekes, színes írássá.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633647844

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pierre Noziere jegyzetei és kirándulásai"

Pierre Noziere jegyzetei és kirándulásai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima