Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pies Baskerville'ów (inny tytu polskiego przekadu: Tajemnica Baskerville'ów; ang. The Hound of the Baskervilles) - powie detektywistyczna sir Arthura Conana Doyle'a, wydawana w odcinkach od sierpnia 1901 w czasopimie The Strand Magazine, w postaci ksikowej w marcu 1902 (wydanie polskie 1902). Jedna z najsynniejszych pozycji z cyklu opowieci o detektywie Sherlocku Holmesie.

Pierwszy polski przekad autorstwa Eugenii mijewskiej, pod tytuem Tajemnica Baskerville'ów zosta wydany w formie ksikowej w 1902 jako dodatek do dziennika Sowo. Nastpny polski przekad autorstwa Bronisawy Neufeldówny, pod tytuem Pies Baskerville'ów ukaza si w 1903.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Classicbooks

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/09/2019

Lingua Polacco

EAN-13 1230003437704

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pies Baskerville'ów"

Pies Baskerville
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima