Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pigen med den gule hat

Cornell Woolrich
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
9,97
10,47
-5 %
10,47

Efter et skænderi smækker Henderson med døren for at forsvinde ud i New Yorks gader. Han trænger til lidt fred for sin sure kone, glemme sit sørgelige ægteskab og more sig lidt i byen. Han tilbringer aftenen med en anden kvinde en kvinde med en helt særlig gul hat. Men da Henderson vender hjem, er der gæster i lejligheden: Et par hardkogte betjente og et lig, som er hans kones. Hvem har et bedre motiv end Henderson? Heldigvis har Henderson et vandtæt alibi. Tror han. For pigen med den gule hat er sporløst forsvundet.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir » Thriller e suspence , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Romanzi contemporanei

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/04/2014

Lingua Danese

EAN-13 9788771285468

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pigen med den gule hat"

Pigen med den gule hat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima