Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Pinhan, Elif afak'n ilk roman. Bu romanyla Elif afak 1998 ylnda Mevlâna Büyük Ödülü'nü ald.

"Pinhan!" dedi Dürri Baba. Sesi yaprak kmldatmayan sabâ rüzgâr gibi doldu odann içine.
"Pinhan!" dedi çocuk üst üste üç kere. lk kez bu ismi söylerken, farknda olmadan el çrpt; omuzlar sevinçle oynad; yüzünde gonca güller açt. kinci kez söylerken duruldu, az evvelki taknlndan utand. Üçüncü kez söylerken, ate bast dilini, daman; dudaklarnda buruk bir tat kald. Beti benzi kül kesildi. O zaman Dürri Baba, kollarn iki yana açp, olan biteni izleyen dervilere doru dönerek,
"Nicedir adn bekler dururdu. Velhasl ad da onu. te bugün kavutular birbirlerine. Ad Pinhan olsun bundan böyle" dedi.


Döndü halka/ döndü olanca hzyla/ toprak ki siyah bir halka idi/ ve geceye saklanrd bazen/ tuttu su ile kart/ su ki sar bir halka idi/ rengiyle dalard bazen/ tuttu topra kucaklad/ eildim suya baktm/ suda kendimi gördüm/ kendimi sen sandm/ sarlmak için atldm/ köprüye hncm yalan imi/ onu ykarken suya karan/ ben oldum

Bir de baktm ki/ ben ben deilim artk/ sûretim baka bir sûret/ ismim bir bakasnn ismi/ gönlüm ne yöne akar/ ben ne yöne/ verdiin emaneti yitirdim yollarda/ hata ettim/ kusur ettim/ affola...


nce Kapak:

Sayfa Says: 232

Bask Yl: 2016


e-Kitap:

Sayfa Says: 222

Bask Yl: 2009


Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/09/2012

Lingua Turco

EAN-13 2789785901075

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pinhan"

Pinhan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima