Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wanie ledwo ledwo zdaem matur. Moja siostra miaa czternacie lat, suchaa Hôtel de la plage" w wykonaniu Sheili i B. Devotion i, lec na óku, czytaa w Marie Claire" zwierzenia zdradzonej kobiety. Na cianach wisiay plakaty z Richardem Gere'em i Thierry'm Lhermitte'em. Wierzya w ksicia z bajki. Baa si przespa z chopcem, chyba e byby ksiciem. Zapytaa o mój pierwszy raz, czy byo dobrze, a ja odpowiedziaem agodnym gosem tak, tak, chyba byo dobrze, a ona chciaa, by pewnego dnia kto to samo powiedzia o niej, tylko tyle: tak, tak, byo dobrze. A potem do pokoju wszed nasz brat, przykry nas swoimi skrzydami i nasze dziecistwo znikno.

W wieku siedmiu lat Édouard pisze swój pierwszy wiersz, cztery marne wersy, które sprowadz na niego deszcz pochwa i uczyni ze pisarza rodzinnego. Ale los, który gotuj nam inni, nie zawsze jest szczliwy... Grégoire Delacourt z wdzikiem i delikatnoci opowiada nam prost, dowcipn i poruszajc histori rodzinn.

Pisarz rodzinny sprawi, e bdziesz paka ze miechu i mia si przez zy.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Drzewo Babel

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2013

Lingua Polacco

EAN-13 9788389933393

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pisarz rodzinny"

Pisarz rodzinny
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima