Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Plastic Soup Surfer

Merijn Tinga
pubblicato da Gottmer Uitgevers Groep b.v.

Prezzo online:
12,99

Plastic Soup Surfer is het bijzondere verhaal van bioloog en kunstenaar Merijn Tinga, die in actie komt om aandacht te vragen voor het wereldwijde plasticprobleem. Zo surft hij langs de Nederlandse Noordzeekust op een kitesurfboard en peddelt hij de Rijn af op een supboard, beide gemaakt van plastic zwerfafval. Zijn opmerkelijke reis, begonnen op het strand van Noordwijk, mondt uit in een strijd tegen het hele systeem, van de politiek tot het bedrijfsleven. Zijn verhaal, vol hoogte- en dieptepunten, toont aan dat iedereen het verschil kan maken: dankzij Merijn komt er per 1 juli 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Ecologia e Ambiente » Inquinamento e minacce per l'ambiente » Pensiero e organizzazioni ambientaliste

Editore Gottmer Uitgevers Groep B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789064107269

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Plastic Soup Surfer"

Plastic Soup Surfer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima