Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Plutus (Yunanca: , "Ploutos"; Türkçe: "Zenginlik"), Antik Yunan dönemine ait bir komedya olup, Komedyann Babas olarak da bilinen mehur oyun yazar Aristofanes (Aristophanes)'in eseridir. lk olarak, M.Ö. 408 ylnda sahnelenmi olup, M.Ö. 388 senesinde revize edilerek tekrar oynanmtr. Dönemin Atina'sna dair politik mizah niteliinde hazrlanan bu eserde, zenginlik tanrs Plutus da barolde oynamaktadr. Eski Komedya'dan Yeni Komedya'ya geçi dönemine ait olan bu eserde, yine bildik tarzda karakterler vardr. Mesela, aptal bir sahip ve onun patavatsz kölesi, dönemin ahlâki deerlerine dair amanszca hiciv yaparlar.

Bu oyunda, Atinal ihtiyar bir çiftçi olan Chremylus ile onun kölesi Cario barolde oynamaktadrlar. Chremylus kendini ve ailesini, mütevazi ve dürüst olmalarna ramen fakir bir hayat süren insanlar olarak tantr, ve ite böylesi bir hayattan kurtulmaya dair tavsiye almak için de kahini ziyaret etmitir. Oyun, Delfi'deki kahinden henüz dönerken ki haliyle balar.

Apollo'nun kehanetine göre; tapnaktan çkar çkmaz gördüü ilk ahs takip etmesi ve hatta kendi evine gelmeye ikna etmesi söylenmitir. Karsna çkan ilk kii kör bir adamdr, ve kehanete uyarak öyle yapmtr, yani oyun baladnda art arda yürümekte olduklarn görürüz.

Oyun ilerledikçe, bu kör adamn aslnda Zenginlik Tanrs Plutus olduu çkar ortaya! Uzun tartmalardan sonra, kör olan bu tanry eve girmeye ikna ederler, ve sonra da görme kabiliyetini tekrar kazandrmaya kalkrlar. Bu tanrnn tekrar görmeye balamas demek, "zenginlik"in sadece hakkedenlere datlmas anlamna gelecektir.

Oyunun ilerleyen sahneleri, böylesi köklü deiimin nelere sebep olabileceini ve hatta olduunu da, çok keyifli bir mizahi tarzda sergilemektedir.

---

Güle güle okuyunuz, okutunuz...
~ Eviren & Çeviren (Translations by): Yilmaz Güleryüz @guleryuz
ZeusBaba.com

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria » Cinema » Soggetti e sceneggiature » Radio e Televisione » Televisione , Politica e Società » Comunicazione e Media » Radio e televisione

Editore Guleryuz

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/10/2016

Lingua Turco

EAN-13 9781370967261

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Plutus Zenginlik"

Plutus Zenginlik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima