Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Poegnanie z nadmiarem

Fumio Sasaki
pubblicato da Burda

Prezzo online:
7,99

Fumio Sasaki nie jest owieconym ekspertem od minimalizmu. To zwyky facet, który by zestresowany, niepewny siebie i wci porównywa si do innych - dopóki którego dnia nie zdecydowa si zmieni swojego ycia, wyrzucajc z domu wszystko powyej niezbdnego minimum. Korzyci z tego byy natychmiastowe i zdumiewajce: po usuniciu gratów" Sasaki nareszcie poczu prawdziw swobod, spokój umysu i rado z chwili obecnej.W tej ksice Sasaki stara si odpowiedzie na pytanie: dlaczego mierzymy swoj warto wedug rzeczy, które posiadamy? W jaki sposób minimalizm nie tylko przeksztaca przestrze wokó nas, ale take znaczco wzbogaca ycie? Autor dzieli si swoim dowiadczeniem oraz radzi, jak przeprowadzi proces minimalizacji.Fumio Sasaki by jednym z redaktorów naczelnych w Wani Books i mieszka w dwudziestometrowym mieszkaniu w Kioto, wyposaonym w mae drewniane pudeko, biurko i zwijany materac do spania. Ma trzy koszule, cztery pary spodni, cztery pary skarpet i kilka innych rzeczy. Szczcie nie polega na tym, eby mie to, czego chcemy, ale eby chcie tego, co mamy.Rabbi Hyman Schachtel  Wystarczy pomniejszy zoono ycia poprzez usunicie z niego niepotrzebnych pragnie, aby trudy ycia pomniejszyy si same.Edwin Way Teale

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Burda

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/06/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788380532731

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Poegnanie z nadmiarem"

Poegnanie z nadmiarem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima