Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wybór wierszy zawiera okoo stu najpopularniejszych utworów lirycznych Kazimierza Przerwy-Tetmajera, polskiego poety, nowelisty i powieciopisarza, przedstawiciela Modej Polski. Utwory powstaway w latach 1891-1924.W pocztkowym okresie swej twórczoci Tetmajer pisa wiersze dotyczce problematyki spoecznej. Jednak wielk saw i popularno przyniosy mu utwory typowo modernistyczne. Sta si w swych wierszach-manifestach wyrazicielem panujcych w swoim pokoleniu nastrojów zniechcenia i poczucia niemocy. Wyrazi wynikajce m.in. z fascynacji filozofi Schopenhauera i Nietzschego oraz filozofi indyjsk (zwaszcza pojciem nirwany) poczucie dekadentyzmu koca wieku (gony utwór Koniec wieku XIX"). Ukaza równie uwielbienie dla sztuki (synny wiersz Evviva l'arte"). Sta si w opinii ogóu ucielenieniem poety modernistycznego.Tetmajer nada mia - jak na owe czasy - form swoim erotykom. W odwany sposób opisywa sceny miosne i kobiece ciaa. Uznawany jest ponadto za jednego z najwikszych piewców pikna Tatr. Górska przyroda bya inspiracj dla jego licznych wierszy, czsto stawaa si ukojeniem i ucieczk od melancholii.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Ktoczyta.pl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/06/2016

Lingua Polacco

EAN-13 9788379039210

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Poezje"

Poezje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima