Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Politik Tantm - Seçim Kampanyas El Kitab

Yavuz Sezer
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
2,61

Yavuz Sezer '68 kuandan olup Türkiye'nin politik yaamnn hareketli günleri içinde yaad ve politik olgunun topluma yansmasnda, yapt TV programlar ve politik filmleriyle çeitli görevler yapt.
TRT'deki çalmalarnn ardndan reklam sektöründe, partilerin seçim kampanyalarnda reklam ajanslar içinde çeitli görevler üstlendi. Kampanyalarn ülke sathndaki icrasnda ve ulusal ve yerel TV kanallarnda politik tantm olgusunu gerçekletirdi.
Elinizde tuttuunuz kitap, bu birikimin ürünüdür. Bu kitap; politikay geni anlamyla kavrayan ve çalma alann sadece siyasi partiler ve siyasi yaplarla snrlamayan, snrl çalmalar yerine uzun soluklu ve devamllk arz eden Türk ve dünya insannn yararna olabilecek ileri gerçekletirmeyi amaçlayanlar için okunmaldr.
Yaadnz ve algladnz toplumda, "Ben bu insanlarn dünyalarn deitirmeliyim" dediinizde; bu deiimi nasl yapacanz gösteren bir bilgiye ihtiyaç duyacaksnz.

Seçim Kampanyas El Kitab;

Politik bilinç yaratr. / Size, çevrenize ve topluma

Demokrasiye katlm öretir ve yönlendirir.

Önemli konularn gündemini nasl kuracanz gösterir.

Politik tercihleri demokratik platformda birletirmeyi öretir.

Birey ve örgütlerin baklarn demokratik birlemeye tamann yollarn çizer.

nce Kapak:

Sayfa Says: 320

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 174

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785898948

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Politik Tantm - Seçim Kampanyas El Kitab"

Politik Tantm - Seçim Kampanyas El Kitab
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima