Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Post- Keynezyen ktisat

Mehmet Fatih Cin
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
2,61

Bu kitap, günümüzde Ortodoks iktisat anlayn yanstan ve dünya üniversitelerinde egemen olan alternatifsiz iktisat söylemine ve çözümlemelerine Heterodoks kar çkn ksa bir analizini sunmaktadr. Yazar, adna Post-Keynezyen iktisat denilen ve iktisat çevrelerinde giderek artan bir ilgiyle karlanan bu görüleri okuyucuyla buluturuyor. Son yllarda yabanc kaynaklarda skça karlatmz bu görüler, Türkiye'de hem yeterince bilinmiyor hem de bu konuyu ele alan çalmalar konusunda ciddi skntlar bulunuyor. Post-Keynezyen ktisat, bu konudaki temel boluu gidermeye yönelik ilk adm atm durumda. Örnein gerçek dünyada fiyatlarn belirlenmesi, parasal genileme süreci ve ekonomi üzerindeki etkileri, büyüme kuram ve iktisat politikas alanlarnda standart ders kitaplarnda bulamayacamz açklamalar okuyucuyla buluturuluyor. Meslekten olan okuyucuya sunulan teknik açklamalar dnda meslekten olmayan okuyuculara da hitap eden çalma, iktisadi olgular alternatifsiz bir açklamayla sunan Neoklasik kurama, ihtiyac çok duyulan bir seçenei de sunmu durumda.

nce Kapak:

Sayfa Says: 128

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 114

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli » Economia del lavoro, occupazione e disoccupazione

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785898955

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Post- Keynezyen ktisat"

Post- Keynezyen ktisat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima