Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Presoèrs dera mar gelada

Francesc Boya
pubblicato da Pagès editors-Digitalia

Prezzo online:
11,01
13,35
-18 %
13,35

Pèmi "Les Talúries 1998". Sense dubte quauquarren mès enlà d'ua novèlla d'aventures. Er autor viu e hèr víuer era grana aventura des sòns personatges mès non pas coma un fin senon menjançant sensacions pensaments interiors e exteriors d'aqueri que la viuen e la senten com pèces d'un tot inseparable com se toti eri auessen estat predestinats a víuer un tròç de vida amassa jenhudi embarradi e presoèrs d'un junhs estranhs a ua hita tà arténher e tà complir: Pujar ua montanha. Era descripcion des ambients deth paisatge des personatges ei luenh d'èster ua descripcion fisica. Tot ath contrari eth lector se i cale laguens pr'amor deth minuciós detalh en explic e raconte de sensacions. Plan ben contextuada ena vision romantica deth segle XIX prebotge en lector experiéncies e sensacions contradictòries e encontrades. Tan lèu viatge ena mès absoluta cauma coma s'enhon-se ena henerècla d'ua pendent enes hinèscles es presons dera mar gelada.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura

Editore Pagès Editors-digitalia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/1905

Lingua Catalano

EAN-13 9788497799249

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Presoèrs dera mar gelada"

Presoèrs dera mar gelada
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima