Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Párhuzamos történetek

Peter Nadas
pubblicato da Jelenkor Kiadó

Prezzo online:
20,65

A Párhuzamos történetek talán legfeltnbb vonása, az életm ismeri számára is meglepetést jelent újdonsága az egymástól lényegében független történetek olyan elképeszt sokasága, amelyet semmiféle realista konstrukció nem lenne képes egyetlen elbeszélésben összefogni. E regény történetei szinte ugyanúgy megszámlálhatatlanok, mint ahogyan azt sem tudnánk összeszámolni, hány emberrel találkoztunk életünkben, mégis egyetlen elbeszéléssé olvadnak össze. A regény egyetlen, nagy elbeszélése azonban nem ezeket a történeteket beszéli el, hanem a testek egymásra hatásának, egymásra gyakorolt vonzásának, egymásra irányuló vágyakozásának és egymásról rzött emlékezetének nagy történetét. Ebben a burjánzó elbeszélésben jönnek létre olyan csomópontok, amelyek különböz személyekkel azonos idben és azonos helyen (a másik test az érzetben), azonos idben különböz helyeken (a másik test a vágyban), azonos helyen különböz idkben (a lakás, a ház, a város emlékezete a testben), illetve ugyanazon személlyel különböz helyeken és idkben (a saját test az emlékezetben) megesett dolgokat kapcsolnak össze. Az elbeszélésnek ez a csomópontról-csomópontra haladó mozgása vetíti ki aztán a rekonstruáló képzeletbe a történetek szövegen túli valósággá összeálló szövevényét, mely így gyakorlatilag és elvileg egyaránt kimeríthetetlen, és ezért képes egy semmibl megteremtett, társadalmilag és történelmileg mégis szigorúan meghatározott, az általunk ismert vagy ismerhet reáliáknak akkurátusan megfelel, szövegen túli világot alkotni. Ahogy ez létrejön, az ennek a regénynek a legnagyobb titka és egyben világirodalmi teljesítménye. A Párhuzamos történetekkel létrejött az a m, amely komolyan veszi és megválaszolja a realizmus felbomlása, a századel újító kísérletei és a nouveau roman által felvetett kérdéseket, ugyanakkor visszaadja az olvasás gyönyörét, és kiállja az összehasonlítást a tizenkilencedik századi nagyrealizmus legnagyobb mveivel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Jelenkor Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636766016

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Párhuzamos történetek"

Párhuzamos történetek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima