Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prille Liefdes - Bemind onder de sterren

Amy Andrews - Emma Darcy - Lee Wilkinson
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
5,99

Hartstocht die straalt als een ster in de nacht!

In Antwoord van de sterren komt Valentina in botsing met de Porsche van de knappe, schatrijke Robert Anders. Zodra hij hoort dat ze tijdelijk geen huis heeft, biedt hij haar onderdak aan. Kort daarna beweert hij dat hij smoorverliefd op haar is en met haar wil trouwen. Haar hart zegt ja, maar waarom heeft hij toch zo'n haast?

In Reikend naar de sterren weet miljonair Adam Cazel genoeg zodra hij Rosalie ziet: zij is de ware. Hij nodigt haar uit op een tropisch eiland, waar ze een zinderende affaire beleven. Toch wil Rosalie zich niet binden aan Adam. Er is namelijk iets wat ze koste wat het kost voor hem verborgen moet houden.

In Flirten onder de sterren gaat Kent Nelson een reportage maken in de outback. Sadie mag mee om de sexy fotograaf te interviewen. Dan is het toch fijn dat hij op mollig valt en zij een rubensfiguur heeft? Nou nee, want ze kunnen elkaar niet uitstaan! Toch zullen ze samen zo'n drieduizend kilometer moeten afleggen

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/04/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789402551181

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Prille Liefdes - Bemind onder de sterren"

Prille Liefdes - Bemind onder de sterren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima