Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prinsessen en smeerlappen

Theodor Holman
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
4,49

Hoewel Holman in alles een man is, kan hij zich erg goed inleven in de gvoelens van een vrouw: een jonge meid, verliefd op haar leraar, een vrouw van in de veertig die de leukste mannen bemint in de wetenschap ze te delen met anderen. Het schofterige van het mannelijk perspectief schoffelt Holman in zijn verhalen geenszins onder het tapijt. Deze pocket bestaat uit een bundeling van twee titels: Allemaal smeerlappen en Als een vrouw nee zegt .

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789038896977

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Prinsessen en smeerlappen"

Prinsessen en smeerlappen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima