Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prometheus ontboeid: Een lyrisch drama in vier bedrijven

Percy Bysshe Shelley
pubblicato da Books Pub

Prezzo online:
2,65

Percy Bysshe Shelley (Field Place (Sussex), 4 augustus 1792 - in zee bij La Spezia, 8 juli 1822) was een Engels dichter uit de periode van de romantiek.

Zijn korte leven wordt gemarkeerd door tegenstrijdigheden. Hij was afkomstig uit een rijke aristocratische familie. In zijn eerste jaar aan de Universiteit van Oxford in 1811 schreef hij een pamflet waarin hij betoogde dat er geen afdoende bewijs bestond voor het bestaan van God (The Necessity of Atheism). Hij werd hierop van de universiteit gestuurd. De zaak veroorzaakte een breuk met zijn vader, die niet kon instemmen met de radicale inzichten van zijn zoon.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Books Pub

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/12/2017

Lingua Inglese

EAN-13 1230002049656

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Prometheus ontboeid: Een lyrisch drama in vier bedrijven"

Prometheus ontboeid: Een lyrisch drama in vier bedrijven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima