Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prosa Narrativa

Salvador Espriu
pubblicato da labutxaca

Prezzo online:
5,99

El doctor Rip Laia Aspectes Miratge a Citerea Ariadna al laberint grotesc Letizia i altres proses La pluja Proses de "La Rosa Vera" Les roques i el mar, el blau Les ombres Proses disperses Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985) va escriure assaig i teatre, però la seva importància indiscutible en la literatura del segle XX es deu, sobretot, a la seva obra poètica i a la seva obra narrativa. Amb motiu del centenari del seu naixement, labutxaca presenta una edició que recull, d'una banda, la narrativa completa, i de l'altra, la poesia completa del gran autor. En tots dos casos, els textos s'editen en la versió defi nitiva, a càrrec de Gabriella Gavagnin i Víctor Martínez-Gil (narrativa) i d'Olívia Gassol (poesia), responsables també de la presentació dels respectius volums.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Labutxaca

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/05/2013

Lingua Catalano

EAN-13 9788499307244

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Prosa Narrativa"

Prosa Narrativa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima