Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Proza - Gekken

Jacobus van Looy
pubblicato da Rastro Books

Prezzo online:
1,06

Jacobus van Looy, Nederlandse auteur en schilder die de nauwe band tussen kunst en literatuur in de late 19e eeuw verpersoonlijkte. Looy schreef eerst in de directe, persoonlijke "1880" -stijl, zoals in zijn populaire roman De dood van mijn poes (1889; "The Death of My Cat"). De invloed van de symboliek van die tijd is terug te vinden in zijn vroege verhaal De nachtcactus (1888; "De nachtcactus"), waarbij de bloem een kortstondig verlangen vertegenwoordigt dat een nacht bloeit en dan sterft. In zijn latere werk Feesten (1902; 'Celebrations') komt hij objectiever over en beschrijft hij scènes uit het leven uit de lagere middenklasse; en in zijn autobiografische Jaapje (1917), Jaap (1923) en Jacob (1930) toont hij zijn genie voor de impressionistische woordschildering.

Proza en Gekken waren de eerste werken die de auteur in 1889 en 1892 schreef.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici » Racconti e antologie letterarie

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004364320

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Proza - Gekken"

Proza - Gekken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima