Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Przygody Hucka Finna

Twain Mark
pubblicato da Saga Egmont International

Prezzo online:
1,99

"Przygody "Hucka Finna" to ksika autorstwa Marka Twaina, nawizujca bezporednio do "Przygód Tomka Sawyera", jednej z jego najbardziej popularnych powieci dla modziey. Huck Finn nie mia w dziecistwie zbyt wiele szczcia. A moe nie mia go wcale? Jedno jest pewne - musia ucieka od ojca alkoholika i ta wanie ucieczka staa si dla niego pocztkiem niesamowitego ycia. Pewnego dnia Huck poznaje kogo, kto podobnie jak on musi ucieka. Czarnoskóry Jim staje si jego najprawdziwszym przyjacielem. Razem, rami w rami, zmagaj si z niebezpieczestwami. Wtedy chopiec nie wie jeszcze, e w wiecie dorosych wolno czowieka nie jest niczym pewnym. Nagle Jim zostaje pojmany jako zbiegy niewolnik. Na pomoc Finnowi rusza Tomek Sawyer, z którym wspólnie obmylaj plan uwolnienia mczyzny. Jzyk, postacie i pogldy zawarte w tej publikacji nie odzwierciedlaj pogldów ani opinii wydawcy. Utwór ma charakter publikacji historycznej, ukazujcej postawy i tendencje charakterystyczne dla czasów z których pochodzi.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/12/2019

Lingua Polacco

EAN-13 9788726235760

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Przygody Hucka Finna"

Przygody Hucka Finna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima