Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Czy kiedykolwiek obserwowae czyst rado psa gonicego frisbee i zrcznie wyrywajcego je z powietrza? "Adventures in the Air and on the Ground" wprowadza w ten dynamiczny i zabawny wiat psiego frisbee. Dowiedz si, jak nauczy swojego czworononego przyjaciela apa i odzyska frisbee oraz odkryj wskazówki i sztuczki, które sprawi, e gra bdzie ekscytujca i bezpieczna dla obu stron. Ksika nie tylko uczy technik, ale take podkrela znaczenie wizi i zaufania midzy ludmi i psami. Wyobra sobie wiat bez psiego frisbee - a nastpnie zanurz si gboko w tej fascynujcej aktywnoci, która porusza serca, umysy i apy dziki temu przewodnikowi.

Dettagli down

Generi Ambiente e Animali » Cani Gatti e altri Animali » Animali, altri titoli » Animali domestici e da compagnia , Sport » Altri sport

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2023

Lingua Polacco

EAN-13 9783758438370

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Psie frisbee"

Psie frisbee
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima